Strunica

Map location
Southeast
Southeast

Strunica
Strunica
Object list in Strunica
Object title Area Purpose
Индустриско/деловен објект - 1.511м2 , со дворно место 1.900 м2
/
1511 m2 /
Индустриско/деловен објект - 1.600м2
/
1600 m2 /
Индустриско/деловен објект - 1.600м2
/
1600 m2 /
Индустриско/деловен објект - 1.600м2
/
1600 m2 /
Индустриско/деловен објект - 1.600м2
/
1600 m2 /